ပညာေရးသည္ ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ မဟုတ္

Posted: June 22, 2011 in ဗဟုသုတ

“Education is not the answer to the question. Education is the means to the answer to all questions.”
William Allin

ပညာေရးသည္ ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ မဟုတ္၊ အားလံုးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
၀ီလီယံ အယ္လင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s