ပညာေရး ရည္ရြယ္ခ်က္

Posted: June 22, 2011 in ဗဟုသုတ

ပညာေရးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရာထူး ဂုဏ္ထူးေတြ ရေအာင္လုပ္ဖို႔၊ လူ႔ဘ၀မွာ တိုးတက္ၾကီးပြားဖို႔၊ အထက္တန္း က်က် ၀တ္ႏိုင္ စားႏိုင္ဖို႔ မွ်သာ မဟုတ္ဘူး။ ပညာေရး ဆိုတာ တိုးတက္ ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ မွ်သာ မဟုတ္ဘူး။
တကယ္က.. ပညာသင္ၾကားျခင္းဟာ အမွား အမွန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔၊ တရားမွႈ မတရားမွႈ ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိး ေရြးမိျပီဆိုရင္ ဘ၀မွာ တိုးတက္ ၾကီးပြားေၾကာင္း ျဖစ္ေစမယ္႔ ပညာေရးမ်ဳိးဟာ ယူရတာလြယ္ပါတယ္။

ဂြ်န္ ရပ္စကင္း (၁၈၁၉-၁၉၀၀)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s