အေတြ႕အၾကံဳက အေကာင္းဆံုးေက်ာင္း

Posted: June 22, 2011 in ဗဟုသုတ

” Experience is a good school, but the fees are high.”
Heinrich Heine

အေတြ႔အၾကံဳက အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္း၊ ဒါေပမဲ႔ အခေၾကးေငြ ကေတာ႔ ၾကီးလွတယ္။
ဟိန္းရစ္ခ်္ ဟိန္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s