ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔

Posted: June 23, 2011 in ကဗ်ာ

ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္ဆယ္သံုးမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ပါ၊

တစ္ေထာင့္ကိုးရာ တစ္ဆယ္႔ငါးေရွ႕ေနဦးဖာ သား၊

ဇာတိနတ္ေမာက္ မေကြးခရိုင္သိၾက မ်ားခုတိုင္၊

ႀကံ႕ႀက႕ံခိုင္တဲ႔ ဇာနည္ဘြားမိခင္ ေဒါစုသား၊

တစ္ေထာင့္ ကုိးရာေလးဆယ္႔ခြန္ေျပာင္းၾကြတမလြန္၊

မ်က္ရည္သြန္လို႔ ဘ၀င္ညိႈးဇူလိုင္ တစ္ဆယ္႔ကိုး၊

ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒို႔ဖခင္၊

ေကာင္းေစခ်င္တဲ႔ အမွာစကား ငါတို႔ မေမ႔အား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s