အကိုထက္ အသက္ၾကီးတဲ့ျမိဳ႕

Posted: October 19, 2011 in သမိုင္းေနာက္ခံ

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားအားလံုး စုေပါင္းေနထိုင္ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္ၾကီးကို “အမိျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္” ဟု မိခင္တစ္ဦးႏွင့္ခိုင္းႏွိဳင္းတင္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏူိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ား၊ ျမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕မက်န္ ေနထိုင္ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႕မွာ အမိေျမမွ ေမြးဖြားလာေသာ ေသြးရင္းသားရင္း ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေပ။ အမိျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္ၾကီးအတြင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႕ ေရာေႏွာျဖန္႕က်က္ စုေ၀းေနထိုင္ရာေဒသမ်ားကို တိုင္း (၇)တိုင္း၊ ျပည္နယ္ (၇)ခုျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားခဲ့ျပီး ထိုတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ၾကီးမ်ား တစ္ခုစီတြင္ ထပ္မံ၍ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု စသည္႕ျဖင့္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားေလသည္။

ထိုသို႕အဆင့္ဆင့္ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားရာတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တုိ႕မွာ ခရိုင္အဆင့္ထက္ပိုမိုၾကီးမားသလို ခရိုင္အဆင့္မွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ထက္ ပိုမိုၾကီးမားေလသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး သိရွိနားလည္ထားၾကျပီးျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္ရာ ျဖဴးျမိဳ႕ေလးမွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိေသာျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္၍၊ ပဲခူးတိုင္း “ေတာင္ငူခရိုင္” ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ခရိုင္အဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေတာင္ငူျမိဳ႕သည္ ျဖဴးျမိဳ႕ထက္ ၾကီးမားေသာ ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္သလို လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း ေတာင္ငူျမိဳ႕ၾကီးမွာ အစစ အရာရာ ျဖဴးျမိဳ႕ထက္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ “ျဖဴးျမိဳ႕” မွာ “ေတာင္ငူျမိဳ႕” ၏  ညီငယ္ေလးတစ္ဦးပမာျဖစ္၍ ေတာင္ငူသည္ ျဖဴးျမိဳ႕၏ အစ္ကိုၾကီးတစ္ဦးဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ပင္ကိုဗီဇ၀ါသနာအရ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕၏ ျဖစ္တည္မွဳသမိုင္းမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားေလ့ရွိသူျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္၏ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ “ျဖဴးျမိဳ႕” ေလး၏ ျဖစ္တည္မွဳသမိုင္းကို စိတ္၀င္စားစြာ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြၾကည္႕ခဲ့သလို ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ခရိုင္ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ “ေတာင္ငူ” ျမိဳ႕၏ ျဖစ္တည္မွဳသမိုင္းကိုလည္း လက္လွမ္းမွီသမွ် ရွာေဖြေလ့လာၾကည္႕မိခဲ့ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ခရိုင္ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ “ေတာင္ငူျမိဳ႕” မွာ နယ္နယ္ရရ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့သမိုင္းရာဇ၀င္တြင္ “ဒုတိယျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္၊ ေတာင္ငူေခတ္” ဟူ၍ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို မွတ္တမ္းတင္ခံရသည့္ သမိုင္း၀င္ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ လူအမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ “ေကတုမတီ ေတာင္ငူ” ဟု နာမည္ႏွစ္လံုးကို တြဲစပ္၍ ေခၚဆိုၾကေသာ္လည္း ရာဇ၀င္ထဲက ေတာင္ငူ ႏွင့္ ရာဇ၀င္ထဲက ေကတုမတီကို ခြဲခြဲျခားျခား၊ ကြဲကြဲျပားျပားသိဖုိ႕လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ေတာင္ငူျမိဳ႕ၾကီးမွာ ရာဇ၀င္ထဲက ေတာင္ငူမဟုတ္ေပ ရာဇ၀င္ထဲက “ေကတုမတီျမိဳ႕ေဟာင္း” ေနရာတြင္ တည္ထားသည့္ “ေတာင္ငူ” သာျဖစ္ေလသည္။

လက္ရွိ ေတာင္ငူျမိဳ႕ေနရာတြင္ ရွိခဲ့ေသာ ရာဇ၀င္ထဲက ေကတုမတီျမိဳ႕ကို သကၠရာဇ္(၈၇၂)ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႕ေန႕တြင္ “မင္းၾကီးညိဳ” က တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မင္းၾကီးညိဳမွာ ပုဂံမွနန္းက်ဘုရင္ ေက်ာ္စြာႏွင့္ မိုးညွင္းမင္းတရားတို႕၏ အႏြယ္အဆက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ပထမဦးဆံုး ျမ၀တီျမိဳ႕ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္ျပီး ေနာင္တြင္ ဒြါရာ၀တီျမိဳ႕တည္နန္းတည္ဘုရင္ မင္းၾကီးညိဳ ျဖစ္လာသည္။ (၈၅၃)ခုႏွစ္တြင္ ဒြါရ၀တီျမိဳ႕ေနျပည္ကို မြန္တို႕၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ရာ မင္းၾကီးညိဳက ေကာင္းစြာခုခံတြန္းလွန္ႏူိင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အင္း၀ဘုရင္ “ဒုတိယ မင္းေခါင္” က မင္းၾကီးညိဳကို “မဟာသီရိ ေဇယ်သူရ” ဘြဲ႕ျဖင့္ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါး ခ်ီးျမွင့္သည္။

ထိုမွတဆင့္ ေအာင္ပြဲအလီလီရခဲ့ေသာ မင္းၾကီးညိဳသည္ လက္ရွိေတာင္ငူျမိဳ႕တည္ေနရာတြင္ ေကတုမတီႏူိင္ငံေတာ္ၾကီးကို တည္ေထာင္ေလသည္။ ရာဇ၀င္ထဲက “ေတာင္ငူ” မွာ “ေကတုမတီ” ထက္ မ်ားစြာေစာေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႕ကို သကၠရာဇ္(၆၄၁) ခုႏွစ္တြင္ “သ၀ဥ္ၾကီး” ႏွင့္ “သ၀ဥ္ငယ္” ညီေနာင္တို႕က တည္ခဲ့သည္ဟု မွန္နန္းရာဇ၀င္က ဆိုသည္။

အခါတပါး၌ ပုဂံျပည္႕ရွင္ နရပတိစည္သူမင္းၾကီးမွာ အထက္အညာရွိ ေရႊၾကက္ယက္ႏွင့္ ေရႊၾကက္က်ဘုရား ႏွစ္ဆူကို ဖူးေျမာ္ရန္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ေရႊေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ အထက္သို႕ ဆန္တတ္လာရာ မိေခ်ာင္းၾကီးတစ္ေကာင္က ေဖာင္ေတာ္ကို ေက်ာကုန္းျဖင့္ထမ္းပိုးျပီး ရန္မူေလသည္။ ထိုမိေက်ာင္းၾကီး၏ ရန္ကို “ရန္မာန္ငေထြး” က ေရထဲဆင္းျပီး တိုက္ခိုက္ေအာင္ႏူိင္ကာ ကာကြယ္ေပးခဲ့သျဖင့္ နရပတိစည္သူမင္းက အားရေတာ္မူျပီး သားေတာ္ေဇယ်သိခၤ၏ ႏွမေတာ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ဆက္ေစကာ “အနႏၲသူရိယ” ဟူေသာဘြဲ႕ကို အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ တစ္ခါတြင္ နရပတိစည္သူမင္း တိုင္းခန္းလွည္႕လည္ရာမွ ဤေဇယ်၀ဎုတိုင္းသုိ႕ ေရာက္လာျပီး “တရတည္ညီေနာင္ဘုရားႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ညီေနာင္”ဘုရားမ်ား ျပိဳပ်က္ေနသည္ကို ဖူးျမင္ရေလရာ အနႏၲသူရိယအမတ္အား ထိုဘုရားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လႊဲအပ္ေတာ္မူျပီး ဆြာေခ်ာင္းကမ္းပါးေပၚရွိ ကမ္းပါးျမင့္ရြာကို အပိုင္စားေပးေလသည္။

ထိုကမ္းပါးျမင့္ရြာမွာ ဆြာေခ်ာင္းအတတ္ ေတာင္ငယ္အငူတစ္ခုတြင္ရွိေလသည္။ အနႏၲသူရိယအမတ္၏ ၾကင္ရာေတာ္ မင္းသမီးက သားေတာ္ “မင္းလွေစာ” ကို ဖြားျမင္ျပီး မင္းလွေစာ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျပန္ေသာ္ “သ၀န္လကၤ်ာ” ကိုဖြားျမင္ျပန္ေလသည္။ သ၀န္လကၤ်ာ၏ လံု႕လဥႆဟေၾကာင့္ ကမ္းပါးျမင့္ရြာၾကီးမွာ ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားၾကြယ္၀ျပီး လူေနအိမ္ေျခအမ်ားလည္း တိုးပြားလာကာ မင္းေနျပည္ေတာ္ၾကီးသဖြယ္ စည္ကားလာေတာ့သည္။ ကမ္းပါးျမင့္ရြာၾကီး၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္မွဳေၾကာင့္ မုတၱမတိုင္းကို အုပ္စိုးေသာ မြန္မင္း “၀ါရီရွဳ” မွာ စိုးရြံ႕ထိပ္လန္႕လာကာ ကမ္းပါးျမင့္ရြာၾကီးကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူေလသည္။ ထိုသို႕တိုက္ခိုက္သိမ္းယူေလရာတြင္ ကမ္းပါျမင့္ရြာ ပတ္၀န္းက်င္၌ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားေစးပ်စ္ထူထပ္ေသာေၾကာင့္ မြန္တို႕တိုက္ခိုက္၍ မရဘဲျဖစ္ေနရာ ရြာပတ္လည္ေစးပ်စ္ေတာကို ေရႊေငြမ်ားစြာၾကဲခ်ျပီး ထိုေရႊေငြမ်ားကို ရြာသားတို႕က ေတာထြင္ယူေလရာ လြင္ျပင္ျဖစ္ေလမွ အၾကိမ္ၾကိမ္တိုက္ခိုက္၍ ေအာင္ေတာ္မူသည္။

မြန္မင္း ၀ါရီရွဳက သ၀န္လကၤ်ာႏွင့္အတူ သူ၏သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ “သ၀န္ၾကီး” ႏွင့္ “သ၀န္ငယ္” သ၀န္ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႕ကိုပါ ေဆာင္ယူ၍ ေရွးယခင္ကာလက “ပ်ဴရြာ” ဟုေခၚေသာ ရြာၾကီးတစ္ရြာတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ေလသည္။

ပ်ဴရြာ (ကာလေရႊ႕လ်ားေသာအခါ ျဖဴးရြာ) ၌ သ၀န္လကၤ်ာကြယ္လြန္ေသာအခါ သ၀န္ၾကီးႏွင့္ သ၀န္ငယ္သားေတာ္ႏွစ္ပါးတို႕မွာ ဖခမည္းေတာ္မွားၾကားသည့္အတိုင္း အခြင့္သာခ်ိန္၌ မြန္တို႕လက္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္၍ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတိုင္း ဆန္တတ္ကာ ေခ်ာင္းတက္တစ္ခုအတိုင္း လိုက္သြားျပီး ေတာင္ငယ္တစ္ခု၏ အငူရွိေသာေနရာတြင္ ျမိဳ႕တည္ေလသည္။ ထိုေတာင္၏ အငူအစြန္းမွျမိဳ႕ကိုပင္ ေတာင္ငူဟု ေခၚတြင္ေလေတာ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဖခင္ျဖစ္သူ သ၀န္လကၤ်ာမွာၾကားသည္မွာ ဆြာေခ်ာင္းအတက္မွ ေတာင္ငယ္အငူတြင္ ျမိဳ႕တည္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သ၀န္ညီေနာင္မွာ အမွတ္မ်ား၍ ခေပါင္းေခ်ာင္းအတက္မွ ေတာင္ငယ္ အငူတြင္ ျမိဳ႕တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္ငူအရပ္မွာ လက္ရွိေတာင္ငူျမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ (၁) မိုင္ခန္႕အကြာ ၾကက္ရိုးပင္ရြာအနီး၌ ေတာျဖစ္ေနေသာ ေနရာသာျဖစ္ေလသည္။

မြန္မင္း ၀ါရီရွဳက သ၀န္လကၤ်ာႏွင့္ သားေတာ္ ႏွစ္ပါး သ၀န္ညီေနာင္တို႕ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည့္ မြန္တို႕ေက်းရြာ ပ်ဴရြာဆိုသည္ကား လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႕ေနထိုင္ရာ ျဖဴးျမိဳ႕ပင္တည္း။

 

မင္းဒိဗၺ

ေရႊလက္ဆင့္မဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Advertisements
Comments
  1. zawhtet says:

    ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ အကုိေရ….ကုိယ့္ျမဳိ့ရဲ့ သမုိင္းကုိသိခြင့္ရလုိ့ပါ…

  2. Aung Zay Ya says:

    ကိုယ့္ျမိဳ႕ေနာက္ခံသမိုင္းကို ခုလိုသိခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s